Stavebné práce

DUBAS s. f., s. r. o. ponúka a realizuje široké spektrum prác a služieb v oblasti stavebníctva:

 • výstavba občianskych stavieb, priemyselných objektov, obytných budov a rodinných domov,
 • rekonštrukcie, modernizácie a údržba budov,
 • elektroinštalačné práce, výrobu elektrických rozvádzačov, revízie elektrických zariadení,
 • klampiarske, pokrývačské a izolatérske práce,
 • tesárske a stolárske práce,
 • montáž konštrukcií zo sadrokartónu,
 • vodoinštalatérske práce,
 • plynoinštalatérske práce, montáž plynových kotlov bez obmedzenia výkonu,
 • maliarske a natieračské práce,
 • žiarotechnické práce – keramické zváranie, torketážne práce,


Činnosť spoločnosti prezentuje široká škála stavieb zrealizovaných za posledné roky. Patria medzi ne investičné celky v odboroch priemyslu, metalurgickom, strojárenskom, chemickom priemysle. Ďalej je to bytová a občianska výstavba ako napr. budova na Rastislavovej ul., Žriedlovej, nemocnice, záchranná služba, záchytný tábor v Sečovciach, bytovky, banky, rekonštrukčné práce na kultúrnych pamiatkach.

Podmienky vykonania diela

 • DUBAS s. f., s. r. o. ručí, že práce budú zrealizované podľa príslušných STN, ON a predpisov pre vybrané zariadenia.
 • Všetci naši zamestnanci povinne používajú osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), ktoré sú predpísané pre dané pracovisko, spôsobom predpísaným pre jednotlivé pracovné činnosti.
 • Vlastníme snímače CO2 s platnou kalibráciou a atestami.
 • Všetci zamestnanci sú odborne a zdravotne spôsobilí vykonávať požadované práce (výška, plyn a pod.)
 • Pracovná doba je od 6 do 14, v prípade požiadaviek vieme zabezpečiť aj nepretržitú pracovnú dobu.
 • Na všetky profesie sme schopný nastúpiť v prípade nahlásenia potreby realizácie do 10. hodiny nasledujúceho pracovného dňa.
 • Zamestnanci sú vybavení vlastným náradím a malou ručnou mechanizáciou.
 • Záruky na zrealizované práce poskytujeme v zmysle Obchodného zákonníka t. j. 24 mesiacov.
 • Fakturácia mesačná (dlhodobé vykonávanie prác) resp. po zrealizovaní prác (krátkodobé) na základe súpisu vykonaných a zrealizovaných prác potvrdenom objednávateľom.
 • Splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia.