Lešenárske práce

DUBAS s. f., s. r. o. realizuje bežné lešenárske práce, ale aj netypizované lešenárske práce, je schopná zabezpečovať lešenársku pohotovosť nepretržite vrátane víkendov a sviatkov.

Typy lešení podľa spôsobu použitia

 • pracovné
 • radové
 • priestorové
 • závesné
 • podperné
 • visuté
 • pojazdné
 • voľne stojace
 • ostatné tažké lešenia


Realizujeme aj netypizované lešenia, ide o montáž a demontáž lešenia do:

 • spalinových kotlov – vo vnútri aj vonku
 • konvertorov – vo vnútri aj vonku
 • granivoru
 • solivoru
 • k mostovým žeriavom (traverzy pri výmene posunu, pri výmene kolies atď.)
 • vnútra pece pre výmurovky
 • k päte veže
 • montáž a demontáž závesného lešenia zľatiny zavesenej na lanách
 • montáž a demontáž závesných plošín pod žeriav zavesených na lanách
 • montáž a demontáž C hákov zavesených pod žeriavovú dráhu

Tieto lešenárske práce realizujeme aj za nepretržitého chodu hutných agregátov, aj v prostredí s únikom plynu za použitia dýchacích prístrojov, dodržiavanie bezpečnosti práce a postupov bezpečnej práce je samozrejmosťou. Máme vyškolených pracovníkov, ktorí realizujú spomínané lešenárske práce v zmysle vyhlášky SÚBP č. 374/1990 Zb. a ďalších príslušných noriem, predpisov a PBTP.

Lešenárska pohotovosť

Lešenárska pohotovosť je zabezpečovaná pre dohodnuté činnosti pracovníkmi oprávnenými a spôsobilými na jej vykonávanie.

 • Nástup na lešenárske práce do dvoch hodín od nahlásenia požiadavky.
 • Zabezpečovanie pohotovosti od 14. hodiny posledného pracovného dňa do 6. hodiny prvého pracovného po dňoch pracovného pokoja alebo po sviatkoch.
 • V plnej miere akceptujeme ustanovenia interných predpisov objednávateľa, ktoré sa týkajú bezpečnosti pri práci a sú záväzné pre zamestnancov objednávateľa.
 • Pre zabezpečenie operatívnosti – určujeme vždy zodpovedného zamestnanca.